Informacje prawne i informacje o ochronie danych

1.1. Wstęp i informacje wstępne
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych i staramy się chronić Twoje dane osobowe na naszej stronie internetowej.
Przez dane osobowe rozumiemy wszelkie dane dotyczące sytuacji osobistej i faktycznej osoby fizycznej. Dane osobowe zebrane na naszej stronie będą wykorzystywane wyłącznie do naszych własnych celów.

1.2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Zgoda: Jeżeli uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO).
Umowa: Podczas przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy, której jesteś stroną, art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest podstawą prawną. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy.
Obowiązek prawny: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako podstawa prawna.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wymagają żywotnych interesów Ciebie lub innej osoby fizycznej, art. 6 ust. 1 lit. d RODO jest podstawą prawną.
Uzasadniony interes: Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako podstawa prawna przetwarzania. Prawnie uzasadniony interes naszej firmy leży w prowadzeniu naszej działalności.

1.3. Prawa osób, których dane dotyczą
W ramach przetwarzania przez nas danych będą przetwarzane Twoje dane osobowe. Przysługują Ci prawa z trzeciego rozdziału GDPDR wobec naszej firmy.
Przestrzegamy praw do informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przenoszenia Twoich danych osobowych. Możesz dochodzić tych praw w następujący sposób:

w prawa do informacji:
Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W takim przypadku masz prawo do informacji o tych danych osobowych oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
c) odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) o ile to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
f) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych;
h) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. podmiot danych.
Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach na podstawie art. 46 RODO w związku z przekazaniem.
Dostarczymy Ci kopię danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania. Za wszelkie dodatkowe kopie, o które prosisz, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości na podstawie kosztów administracyjnych. Jeżeli złożysz wniosek o udzielenie informacji drogą elektroniczną, musimy udostępnić informacje w powszechnym formacie elektronicznym, chyba że określisz inaczej.
Prawo do otrzymania kopii nie może naruszać praw i wolności żadnej innej osoby.

Prawo do sprostowania
Masz również prawo zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym w drodze oświadczenia uzupełniającego.
Prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”)
Masz również prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów:
a) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
b) cofną Państwo zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 6 lit. a GDPDR lub art. 9 ust. 2 lit. a i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
c) sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.
d) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
e) Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.
f) Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust.
(2) Jeżeli upubliczniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z ust. 1, podejmiemy odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu zidentyfikowania osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, które przetwarzają dane osobowe, aby poinformować Cię, że zażądałeś usunięcia wszystkich linków, kopii lub replikacji takich danych osobowych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie jest konieczne a) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; c) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3; d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1, o ile istnieje prawdopodobieństwo, że prawo, o którym mowa w ust. przetwarzanie, lub e) dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.
(2) Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z ust. 1, te dane osobowe – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw przetwarzane są przez inną osobę fizyczną lub prawną lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego. 4.5.2016 L 119/44 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL
(3) Osoba, której dane dotyczą, która otrzymała ograniczenie przetwarzania zgodnie z ust. 1, powinna zostać poinformowana przez osobę odpowiedzialną przed zniesieniem ograniczenia.
Artykuł 19 Obowiązek powiadomienia w związku ze sprostowaniem lub usunięciem danych osobowych lub ograniczeniem przetwarzania Administrator powiadamia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 16, art. 17 ust. 1) i art. 18, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, o to poprosi.

Artykuł 20 Prawo do przenoszenia danych
(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła osobie odpowiedzialnej, oraz ma prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez utrudnienia ze strony osoby odpowiedzialnej, której przekazano dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust.
b) przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur. (2) Korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne.
(3) Wykonywanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie narusza art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialnej.
(4) Prawo, o którym mowa w ust. 2, nie narusza praw i wolności innych osób.
Masz również prawo do skonsultowania się z naszym inspektorem ochrony danych w sprawie wyżej wymienionych praw oraz wszelkich pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Ponadto nasi klienci mogą dochodzić prawa do złożenia skargi do właściwych organów nadzorczych.
prawo do sprzeciwu
Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. e lub f jest sprzeciw; dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu. Osoba odpowiedzialna nie będzie już wówczas przetwarzać danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami Twojej osoby lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
2) Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią
3) Jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
4) w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, możesz skorzystać z prawa sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.
5) Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są wykorzystywane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. Art. 89 ust. 1 ma miejsce wniesienia sprzeciwu, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadania w interesie publicznym.”
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

1.4. Logi serwera WWW
Podczas korzystania z naszej strony internetowej w plikach dziennika serwera zapisywane są informacje o połączeniu.
Informacje te obejmują:
• Adres IP systemu wywołującego
• Informacje o przeglądarce, takie jak używany system operacyjny i rozdzielczość ekranu
• odwiedzana strona internetowa
• Strona pochodzenia
• Czas połączenia
Logi serwera WWW przetwarzane są wyłącznie w celach bezpieczeństwa.
Dane dziennika wykorzystujemy wyłącznie do oceny statystycznej w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia danych dziennika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie nielegalnego wykorzystania w oparciu o określone przesłanki.

1.5. Ciasteczka
Ta strona korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookie mogą być odczytywane, przesyłane i zmieniane przez witrynę internetową, gdy witryna jest odwiedzana. Używamy wyłącznie plików cookie z losowymi, pseudonimowymi numerami identyfikacyjnymi. Te numery identyfikacyjne służą do oceny zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej. Profil użytkowania w żadnym momencie nie jest przypisany do nazwiska osoby fizycznej. Jeśli korzystasz ze specjalnych funkcji (takich jak koszyk lub „pozostań zalogowany”) na naszej stronie internetowej, pliki cookie są również wykorzystywane do tych funkcji.
W każdej chwili można sprzeciwić się ustawianiu plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Pliki cookie można usunąć. Zwracamy uwagę, że w przypadku dezaktywacji plików cookie nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą mogły być w pełni wykorzystywane.
Dokładne funkcje plików cookie można znaleźć w bardziej szczegółowych informacjach w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

1.6. Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.”
Zawarliśmy umowę z Google Germany GmbH – GOOGLE ANALYTICS DEUTSCHLAND, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, zwykle na terenie Europy. Na naszej stronie aktywowana jest anonimizacja IP (metoda maski IP), która automatycznie anonimizuje adres IP.
Więcej informacji na temat Google Analytics i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

1.7. Google Adwords
Nasza strona internetowa korzysta ze śledzenia konwersji Google AdWords. Jest to usługa analityczna świadczona przez Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View; Kalifornia 94043, Stany Zjednoczone. Serwis umieszcza plik cookie na Twoim komputerze, jeśli trafiłeś na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Google. Nie używamy plików cookie do osobistej identyfikacji użytkownika. Służy tylko do rozpoznania, czy użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem zakupionej u nas reklamy. Dzięki temu możliwe jest prześledzenie, jakiej reklamy użyłeś podczas odwiedzania naszej strony internetowej i czy następnie ponownie wszedłeś na naszą stronę. Wykorzystujemy wyniki tej analizy, aby móc bardziej precyzyjnie dostosować nasze reklamy.
Dalsze informacje i oświadczenie o ochronie danych Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/policies/privacy/

1.8. Biuletyn Informacyjny
Jeżeli podałeś swój adres e-mail w celu wysłania newslettera, wykorzystujemy dane wyłącznie do przesyłania informacji zgodnie z rejestracją do newslettera.
Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy Twój adres IP oraz datę rejestracji. To przechowywanie służy wyłącznie jako dowód w przypadku, gdy osoba trzecia nadużyje adresu e-mail i zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynu bez wiedzy osoby upoważnionej.

2.0. Pobierz formularz
Masz możliwość korzystania z dodatkowych funkcji i usług na naszej stronie internetowej. Funkcje i usługi to na przykład e-booki, białe księgi do bezpłatnego pobrania, rejestracja na seminarium internetowe, targi itp. Twoje dane z formularza pobierania i dane kontaktowe zostaną wykorzystane do przetwarzania, w celu dalszego świadczenia bezpłatne pliki do pobrania i wszelkie pytania uzupełniające przechowywane u nas. Przetwarzanie danych w celu kontaktu z nami odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć bez podawania informacji. Wystarczy do tego wiadomość e-mail datenschutz@tkd-gruppe.de .

2.1. Formularz kontaktowy
W celu skontaktowania się z TKD KABEL oferujemy między innymi możliwość nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza zapytania udostępnionego na naszej stronie internetowej w celu przeprowadzenia dyskusji eksperckiej. Twoje dane z formularza zapytania i dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia, pożądanego kontaktu i ewentualnych dalszych pytań. Przetwarzanie danych w celu kontaktu z nami odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć bez podawania informacji. Wystarczy wiadomość e-mail na adres datenschutz@tkd-gruppe.de

2.2. Kontakt dotyczący prywatności
Odpowiedzialny za przetwarzanie danych w rozumieniu Art. 4 nr 7 GDPDR
TKD POLSKA Sp. z o.o
ul. Szyszkowa 35/35
02-285 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 878 31 35
E-mail: info@tkd-polska.pl

Przedstawiciele prawni
André Bubolz,
Witold Szymczak

Inspektor Ochrony Danych
Sicoda GmbH
Oliver Patron
Rochusstrasse 198
53123 Bonn

Telefon: 0228 / 28614060
E-mail: datenschutz@tkd-gruppe.de

Dostosuj ustawienia prywatności