Nasze Logo TKD Polska/CCG

 • Regulamin korzystania z logo i logotypu firmy TKD Polska I Cable Connectivity Group 
   

  • 1.
  1. TKD Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem słownego znaku towarowego „TKD Polska” oraz słowno-graficznych znaków towarowych dla logo i logotypu TKD Polska I Cable Connectivity Group (zwanych dalej łącznie: Logo) oraz znaku towarowego, którym decyzją Urzędu Patentowego RP zostało udzielone prawo ochronne. 
  2. TKD Polska Sp. z o.o. przysługują autorskie prawa majątkowe do Logo. 
  3. Używanie Logo bez zgody TKD Polska Sp. z o.o. pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną przewidzianą stosownymi przepisami. 
  4. Logo TKD Polska Sp. z o.o. jest prawnie chronione i w związku z tym, oprócz zasad określających sposób używania znaków zawartych w regulaminie, należy stosować się do ogólnych zasad posługiwania się znakami prawnie chronionymi. 
    
  • 2.

  Używanie Logo TKD Polska Sp. z o.o. jest możliwe wyłącznie w sposób: 

  1. Zgodny z niniejszym regulaminem. 
  1. Zgodny z zakresem określonym w udzielonej zgodzie na używanie Logo. 
  1. Zgodny z prawem, porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego. 
  1. Zabrania się używania Logo w sposób: 
   4.1. Wprowadzający w błąd co do charakteru, przeznaczenia, pochodzenia, jakości 
   i właściwości towarów oraz usług oznaczonych znakami, 
   4.2. Naruszający prawa osobiste, majątkowe zarówno łącznie jak i wyłącznie, 
   4.3. Godzący w dobre imię i wizerunek TKD Polska I Cable Connectivity Group, 
   4.4. Prowadzący do deprecjacji znaków i obniżenia prestiżu Loga. 
    
  • 3.
  1. Prawo do używania Logo bez występowania z wnioskiem o zgodę przysługuje w następujących przypadkach: 
   1.1. Na swoich stronach internetowych w odniesieniu do informacji związanych z działalnością TKD Polska Sp. z o.o. wraz z hiperłączem do strony www.tkd-polska.pl 
   1.2. W mediach społecznościowych w odniesieniu do informacji związanych z działalnością TKD Polska Sp. z o.o.  
   1.3. Na papierze firmowym TKD Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do informacji związanych z ich działalnością zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej. 
  1. Brak obowiązku występowania o zgodę na używanie Logo nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zapisów niniejszej umowy. 
  1. Każde inne użycie Logo wymaga pisemnej zgody Prezesa TKD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami określonymi w § 4. 
  1. Wraz z wygaśnięciem umowy Podmiot traci prawo do korzystania z logo i logotypu TKD Polska I Cable Connectivity Group. 

   

  • 4.

  Innym podmiotom, niż wymienione w § 3, prawo do używania Logo przyznawane jest na ich wniosek, po uzyskaniu zgody Prezesa TKD Polska Sp. z o.o. i na warunkach określonych w treści zgody. 
   

  • 5.
  1. TKD Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania znaków, jak również spełniania przez korzystających ze znaków warunków określonych w regulaminie.  
  1. TKD Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystąpienia z roszczeniami w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń praw ochronnych Logo, wynikających z niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów prawa. 
  1. TKD Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonego prawa do używania znaków. O odebraniu prawa podmiot informowany jest niezwłocznie. Odebranie prawa do używania znaków nakłada na podmiot obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania znaków. 
    
  • 6.
  1. Zabrania się używania Logo w formie innej niż zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP, tj. w szczególności dodawania lub odejmowania elementów, modyfikowania lub wydzielania jego części składowych, zmiany kształtu oraz proporcji przedstawionego Loga. 
  1. Logo TKD Polska Sp. z o.o. musi być zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej TKD Polska I Cable Connectivity Group. 
  1. Każdorazowo miejsce użycia logo TKD Polska Sp. z o.o. musi być przedstawione drogą mailową do akceptacji Managera Marketingu na adres: alicja.szymczak@tkd-polska.pl z wyjątkiem § 3 ust. 1. 
  1. Logo i logotyp TKD Polska Sp. z o.o. mogą być użyte w tekście informującym o członkostwie firmy.  
  • 7.
  1. Wszelkie pytania dot. użycia logo lub logotypu TKD Polska Sp. z o.o., w tym wnioski o zgodę na ich użycie, oraz zapotrzebowanie na papier firmowy należy zgłaszać drogą mailową do Managera Marketingu na adres: alicja.szymczak@tkd-polska.pl 
  1. TKD Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu lub umowy.