§ 1 Ważność warunków dostawy i usługi
1. Poniższe warunki dostaw i usług dotyczą wszystkich dostaw i usług TKD na rzecz firm. Wszelkie przyszłe stosunki prawne pomiędzy TKD a KLIENTEM opierają się wyłącznie na warunkach sprzedaży TKD w aktualnie obowiązującej formie. Można je pobrać i wydrukować z Internetu pod adresem www.tkd-kabel.de. Odmienne postanowienia, w szczególności warunki zakupu KLIENTA, stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie.
2. Jeżeli pomiędzy stronami zostały zawarte umowy ramowe, mają one pierwszeństwo. O ile nie zostały poczynione specjalne przepisy, są one tam uzupełniane przez niniejsze warunki dostawy i obsługi.

§ 2 Zawarcie umowy / oferty
1. Zamówienia i umowy dostawy oraz wszelkie oświadczenia gwarancyjne wymagają pisemnego potwierdzenia przez TKD. Sam wymóg formy pisemnej może zostać uchylony tylko na podstawie pisemnej umowy.
2. Oferty TKD nie są wiążące.

§ 3 Ceny, płatności, mniejsze ilości, próbki
1. Dostawy i usługi realizowane są po cenach i warunkach zawartych w umowie dostawy/ofercie lub potwierdzeniu zamówienia od TKD. Podane tam ceny są wiążące.
2. Ceny loco siedziba i magazyn TKD. Oprócz ustalonych cen, TKD ma prawo naliczyć dopłaty do metalu do cen bazowych. Podstawą do obliczeń jest opublikowany górny notowania giełdy DEL (niemiecka nota dotycząca miedzi elektrolitycznej) dla miedzi (Cu) w dniu otrzymania zamówienia plus 1% kosztów zakupu metalu. Cena sprzedaży wzrasta lub maleje o różnicę między podstawą miedzi a notowaniem DEL. Ceny kabli od TKD zawierają podstawę miedzi w wysokości 150,00 € za 100 kg miedzi, chyba że w cenie podano inne wartości. W przypadku użycia innych metali (np. srebra (Ag), mosiądzu (Ms), aluminium (Al), cyny (Sn), niklu (Ni) itp.) rozliczenie odbywa się w taki sam sposób jak ceny miedzi. Punktem wyjścia są podane w ofercie wartości, ceny metali i surowców. Dopłaty i rabaty są zawsze ściśle netto. Przy zamawianiu kabli o stałych długościach TKD ma prawo zażądać od KLIENTA dopłaty do cen katalogowych w rozsądnym zakresie.
3. Cena obejmuje bęben jednorazowy dostarczony przez TKD do transportu. Jednak TKD zastrzega sobie prawo – szczególnie dla KLIENTÓW będących członkami KTG – do wysyłania wypożyczonych bębnów KTG zamiast bębnów jednorazowych. Wypożyczone bębny kablowe KTG są dostarczane zgodnie ze znanymi warunkami KTG, o które można w każdej chwili poprosić KTG GmbH w Kolonii. W przypadku przekroczenia okresu wypożyczenia KTG ma prawo zażądać wypożyczenia bębna bezpośrednio od KLIENTA. Dostawa i zwrot opakowań TKD odbywa się zawsze na koszt i ryzyko KLIENTA; dotyczy to również przejęcia ryzyka, jeżeli TKD przejmuje koszty transportu lub transportu.
4. W przypadku przetwarzania lub dostawy próbek lub małych ilości, uznaje się, że uzgodniono odpowiednią stawkę ryczałtową. To samo dotyczy
Wytworzone na zamówienie.
5. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie faktury są płatne w ciągu 14 dni. Za dotrzymanie terminu liczy się dzień, w którym TKD może dysponować kwotą (otrzymania wpłaty). W przypadku zamówień z zagranicy i/lub klientów po raz pierwszy, TKD ma prawo uzależnić dostawę towaru od wpłaty zaliczki na poczet ceny zakupu lub wpłaty zaliczki. To samo dotyczy zamówień towarów o wartości dostawy powyżej 5.000,00 € netto.
6. W przypadku opóźnienia w płatnościach, odsetki za zwłokę będą należne według rozsądnej stawki, co najmniej według stawki zwyczajowej w bankach lub odsetek ustawowych (§ 288 niemieckiego kodeksu cywilnego), według uznania TKD. Jeżeli TKD zdecyduje się na przyjęcie weksli lub czeków, odbywa się to wyłącznie ze względu na świadczenie, a nie zamiast świadczenia. TKD ma prawo w każdym czasie odwołać odroczenie przyjęcia weksli lub czeków i zażądać natychmiastowej zapłaty. W przypadku akceptacji weksli, dyskonto bankowe i opłaty inkaso naliczane są od terminu płatności faktury i należy je uiścić natychmiast gotówką.
7. KLIENT może wstrzymać zapłatę lub potrącić wierzytelności z wierzytelności TKD tylko wtedy, gdy jego wierzytelności zostały uznane przez TKD lub zostały prawomocnie stwierdzone.
8. Jeżeli KLIENT zalega z płatnością, TKD ma prawo, po wyznaczeniu rozsądnego terminu karencji, odstąpić od umowy i żądać odszkodowania bez groźby odmowy. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie o zapłatę ceny zakupu jest zagrożone z powodu niemożności zapłaty przez KLIENTA, TKD przepisy ustawowe o odmowie wykonania, a w pewnych okolicznościach również o odstąpieniu od umowy. Jeżeli przedmiotem zakupu jest rzecz niedopuszczalna, TKD może również w takim przypadku niezwłocznie odstąpić od umowy.

§ 4 Termin dostawy

1. Uzgodnione terminy dostaw lub terminy wykonania nie są wiążące, chyba że w pisemnym potwierdzeniu zamówienia/wezwaniu dostawy/w ofercie/umowie wyraźnie postanowiono inaczej.
2. O ile umownie nie uzgodniono inaczej, okres dostawy rozpoczyna się z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia, ale nie przed uzgodnieniem i wyjaśnieniem wszystkich niezbędnych kwestii technicznych, dostarczeniem przedmiotów, dokumentów, pozwoleń, wydań, które mają być dostarczone przez KLIENTA i przed otrzymaniem uzgodniona płatność. W przypadku niedostarczenia elementów dostarczonych przez KLIENTA w uzgodnionym terminie lub bez wad termin dostawy ulega przedłużeniu o jeden miesiąc za każdy rozpoczęty miesiąc plus jeden dodatkowy miesiąc.
3. Termin dostawy jest zachowany, jeżeli przedmiot dostawy opuścił fabrykę przed upływem tego terminu lub zgłoszono gotowość do wysyłki.
4. Termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku sporów pracowniczych, w szczególności strajków i lokautów, a także wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód będących poza kontrolą TKD, o ile można udowodnić, że przeszkody te mają istotny wpływ na skompletowanie lub dostarczenie przedmiotu dostawy. Dotyczy to również sytuacji, gdy takie okoliczności występują u podwykonawców. TKD nie ponosi również odpowiedzialności za ww. okoliczności, jeżeli powstały one podczas już istniejącego opóźnienia. W ważnych przypadkach TKD jak najszybciej poinformuje KLIENTA o początku i końcu takich utrudnień. W przypadku opóźnienia w dostawie poniżej dwóch miesięcy odszkodowanie za opóźnienie jest wykluczone.
5. W przypadku opóźnienia wysyłki na życzenie ZAMAWIAJĄCEGO, zostanie on obciążony kosztami poniesionymi przez magazynowanie począwszy od tygodnia po zgłoszeniu gotowości do wysyłki, jednak co najmniej 1% kwoty faktury wraz z dopłatami metalowymi za każdy rozpoczęty miesiąc magazynowanie w zakładach TKD, ale nie więcej niż 10% ceny zakupu. KLIENT może udowodnić niższe koszty przechowywania. TKD jest jednak uprawniona do innego dysponowania przedmiotem dostawy po wyznaczonym i bezowocnym upływie rozsądnego terminu oraz do dostarczenia KLIENTOWI rozsądnie wydłużonego terminu. Dalsze roszczenia, w szczególności prawa z §§ 293 i nast. (304) BGB, TKD zachowuje z uwzględnieniem usług świadczonych przez KLIENTA. To samo dotyczy Twoich praw zgodnie z §§ 280 i następnych BGB oraz roszczenia o świadczenie.
6. Dotrzymanie terminu dostawy zakłada wypełnienie zobowiązań umownych KLIENTA.

§ 5 Przejście ryzyka i akceptacja
1. Ryzyko przechodzi na KLIENTA najpóźniej z chwilą udostępnienia części dostawy w TKD, nawet w przypadku realizacji dostaw częściowych lub przejęcia przez TKD innych usług, takich jak koszty wysyłki. Jeżeli TKD jest winna KLIENTOWI wykonanie pracy, ryzyko przechodzi z chwilą zaakceptowania przez KLIENTA wykonania pracy od TKD lub wg. § 6 ust. 2 na koniec odbiór przez ZAMAWIAJĄCEGO uważa się za zgłoszony. Na życzenie KLIENTA przesyłka zostanie ubezpieczona przez TKD na jego koszt od kradzieży, stłuczenia, transportu, pożaru i zalania oraz innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu. W przypadku bezpłatnej dostawy do konkretnego punktu przekazania (np. FOB) ryzyko przechodzi wraz z dostawą tam, nawet jeśli KLIENT nie jest gotowy na przyjęcie tam towaru.
2. Jeżeli wysyłka opóźnia się na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi KLIENT, ryzyko przechodzi na KLIENTA z dniem gotowości towaru do wysyłki; jednakże TKD jest zobowiązany, na żądanie i koszt KLIENTA, do wykupienia ubezpieczenia, którego żąda KLIENT.
3. Dostarczone rzeczy są przyjmowane przez KLIENTA bez uszczerbku dla uprawnień z § 11, jeżeli wykazują drobne wady.
4. Dozwolone są dostawy częściowe. Wszystkie dostawy realizowane przez TKD są realizowane loco fabryka lub loco fabryka (EXW-INCOTERMS 2010), chyba że w indywidualnych przypadkach uzgodniono inaczej w umowie.

§ 6 Odmowa przyjęcia / Odmowa przyjęcia

1. Jeżeli KLIENT odmówi przyjęcia przedmiotu umowy, dostawy lub usługi, TKD może wyznaczyć rozsądny termin odbioru lub odbioru. Jeżeli KLIENT nie przyjął lub nie przyjął przedmiotu umowy w wyznaczonym dla niego terminie, TKD jest uprawniona, bez uszczerbku dla prawa do wykonania umowy, do odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania za niewykonanie. W każdym przypadku TKD może nawet bez udokumentowania rzeczywiście poniesionej szkody i bez uszczerbku dla możliwości dochodzenia wyższej szkody rzeczywistej, zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 20% wartości zamówienia netto na towary standardowe oraz w wysokości 100% dla produktów wykonywanych na zamówienie, których nie można w inny sposób wykorzystać lub które wymagają od klienta już przycięcia długości kabli. KLIENT może udowodnić, że rzeczywiste szkody były mniejsze.
2. Jeżeli odbiór został uzgodniony lub jest obowiązkowy, TKD w każdym przypadku ma prawo wystąpić o odbiór, o ile nie ma już istotnych wad i zagwarantowana jest funkcjonalność i sprawność. Wady istotne to wady, które podważają lub znacząco ograniczają przydatność.
W takim przypadku TKD musi zaproponować KLIENTOWI kilka możliwych terminów odbioru. Propozycja musi dotrzeć do KLIENTA nie później niż na tydzień przed przewidywanymi terminami. Jeżeli żaden z proponowanych terminów odbioru nie zostanie zaakceptowany przez KLIENTA co najmniej dwa dni przed takim terminem i KLIENT nie zaproponuje również innego terminu, TKD wyznaczy KLIENTOWI ostatni rozsądny termin na wyraźne oświadczenie o przyjęciu. Jednocześnie TKD zobowiązuje się wyraźnie wskazać na początku wyznaczonego terminu, że akceptację przez KLIENTA uważa się za deklarowaną po bezskutecznym upływie tego terminu. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY pozwoli na bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu, odbiór uważa się ostatecznie za zgłoszony.

§ 7 Zastrzeżenie własności

1. Wszystkie dostawy i usługi podlegają zastrzeżeniu własności. Dostarczony towar pozostaje własnością TKD do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu/opłat oraz wszelkich innych roszczeń TKD wobec KLIENTA z bieżących stosunków handlowych.
2. Jeżeli towary są dalej przetwarzane lub wykorzystywane przez ZAMAWIAJĄCEGO, dalsze przetwarzanie/użytkowanie następuje na rzecz TKD, która w ten sposób jest uważana za producenta w rozumieniu § 950 BGB i nabywa prawo własności do produktu pośredniego lub końcowego. Przy przetwarzaniu z innymi towarami nienależącymi do KLIENTA TKD nabywa współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości dostarczonych przez nią towarów do wartości towarów obcych w momencie przetwarzania.
3. KLIENT jest uprawniony do odsprzedaży dostarczonych towarów oraz do ich relicencjonowania w ramach umowy zawartej w każdym czasie w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej. W ramach ostrożności KLIENT niniejszym przenosi na TKD wszelkie roszczenia z dodatkowymi prawami w związku z odsprzedażą i relacjami handlowymi ze swoimi klientami w wysokości wartości dostarczonych każdorazowo towarów. TKD ma prawo w każdym czasie powiadomić klientów KLIENTA o cesji wierzytelności. KLIENT jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania TKD na żądanie o nazwiskach i adresach klientów.
4. KLIENT jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu dostawy na własny koszt od kradzieży, stłuczenia, ognia, wody i innych szkód, o ile TKD jest właścicielem zastrzeżonego przedmiotu dostawy i na żądanie TKD musi przedstawić dowód ubezpieczenia. Klient ceduje na TKD wszelkie roszczenia, które mogą powstać wobec ubezpieczyciela z tytułu kradzieży, utraty, uszkodzenia itp. przedmiotów dostawy objętych zastrzeżeniem własności. TKD przyjmuje zlecenie. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego TKD ma prawo powiadomić firmę ubezpieczeniową o cesji i zlikwidować tam sumę ubezpieczenia.
5. KLIENT nie może zastawiać przedmiotu dostawy ani przenosić go na zabezpieczenie. W przypadku zajęcia, konfiskaty lub innych rozporządzeń przez osoby trzecie musi niezwłocznie poinformować TKD. W przypadku, gdy TKD poniesie szkodę (np. poprzez utratę praw) z powodu braku zawiadomienia lub opóźnionego zawiadomienia, KLIENT ponosi odpowiedzialność za odszkodowanie.
6. W przypadku zachowania przez KLIENTA sprzecznego z umową, w szczególności zwłoki w płatnościach, TKD ma prawo odebrać towar po wezwaniu, a KLIENT jest zobowiązany do jego zwrotu.
7. Dochodzenie zastrzeżenia własności i zastawienie przedmiotu dostawy przez TKD nie jest uważane za odstąpienie od umowy, chyba że mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy kredytu konsumenckiego (§§ 491 – 498 BGB).
8. TKD zobowiązuje się do wydania przysługujących jej zabezpieczeń na żądanie ZLECENIODAWCY w zakresie, w jakim możliwa do uzyskania wartość zabezpieczenia przewyższa roszczenia podlegające zabezpieczeniu o więcej niż 20%. Za wybór papierów do zwolnienia odpowiada TKD.

§ 8 Odpowiedzialność
1. TKD ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, niezależnie od przyczyny prawnej, w przypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego zaniedbania odpowiedzialność ponosi TKD
a. za szkody wynikające z uszkodzenia życia, kończyn lub zdrowia;
b. za szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego, ograniczone do naprawienia przewidywalnej, typowo występującej szkody. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu KLIENT regularnie polega i może polegać.
2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli TKD podstępnie zataił wadę lub przejął gwarancję jakości towaru. Odpowiedzialność TKD na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt również pozostaje nienaruszona.

§ 9 Prawa własności przemysłowej / prawa autorskie / poufność / ochrona danych
1. Wszelkie prawa do patentów, wzorów użytkowych i wzorów użytkowych, znaków towarowych, sprzętu i innych praw majątkowych oraz praw autorskich do przedmiotu umowy i usług należą do posiadaczy praw. Dotyczy to w szczególności oznaczeń produktów, oprogramowania oraz praw do nazw i znaków towarowych.
2. Kontrahenci zobowiązują się traktować jako tajemnicę handlową wszystkie niepubliczne szczegóły handlowe i techniczne, które są im znane w ramach stosunków handlowych.
3. Rysunki, narzędzia, oprogramowanie, formy, urządzenia, modele, szablony, próbki i podobne przedmioty, które są dostarczane, używane lub udostępniane przez lub dla TKD są i pozostają własnością TKD. Nie wolno ich przekazywać nieuprawnionym osobom trzecim ani udostępniać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli w/w przedmioty są produkowane dla TKD, z chwilą ich powstania lub wytworzenia stają się własnością TKD. Kopiowanie takich elementów jest dozwolone wyłącznie w ramach wymogów operacyjnych oraz przepisów prawa patentowego, prawa znaków towarowych, prawa autorskiego i prawa konkurencji.
4. Kontrahenci KLIENTA zobowiązani są odpowiednio.
5. KLIENT może reklamować relacje biznesowe z TKD wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą.
6. O ile strony umowy w ramach realizacji umowy gromadzą, przechowują, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe drugiej strony umowy, zobowiązują się to robić wzajemnie wyłącznie w celu wykonania umowy i zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych .

§ 10 Kolizja z prawami osób trzecich
1. W przypadku zgłoszenia wobec KLIENTA przez osoby trzecie roszczeń z tytułu bezpośredniego naruszenia praw własności przemysłowej, w tym praw autorskich, w związku z dostawami i/lub usługami przez TKD, TKD zwolni KLIENTA z tytułu roszczeń odszkodowawczych uznanych lub porównawczych orzeczonych przeciwko niemu, jak również w odniesieniu do opłat sądowych i prawnych; Jednak dzieje się tak tylko pod następującymi warunkami:
a) KLIENT powinien niezwłocznie poinformować TKD o roszczeniach lub ostrzeżeniach osób trzecich bez uprzedniego podjęcia jakichkolwiek działań ochronnych i/lub zaangażowania prawnika. Wyjątkiem są natychmiastowe działania, które muszą zostać podjęte, zanim TKD zostanie poinformowane.
b) Wyłącznie TKD jest upoważnione do inicjowania działań ochronnych i do powierzania prawnikom realizacji działań ochronnych i/lub składania oświadczeń i/lub prowadzenia innych negocjacji. Na wniosek TKD KLIENT zleci prawnikowi reprezentowanie firmy na koszt TKD.
c) KLIENT niezwłocznie i na bieżąco poinformuje TKD o sprawie, w szczególności przekaże niezbędne informacje i dokumenty.
2. TKD nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw osób trzecich w wyniku zmiany przedmiotu umowy lub jego części, jeżeli sam przedmiot umowy nie stanowi naruszenia prawa. Ponadto KLIENT nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy KLIENT, po uprzedzeniu przez osobę trzecią lub świadomości o możliwym naruszeniu praw osób trzecich, dokonał dalszych czynności użytkowania, chyba że TKD wyraził pisemną zgodę na dalsze działania użytkowania.
3. W przypadku, gdy zgodnie z prawem zostanie stwierdzone, że dalsze korzystanie z przedmiotu umowy narusza prawa majątkowe osób trzecich, w tym prawa autorskie, lub w przekonaniu KLIENTA, że istnieje ryzyko powstania praw majątkowych lub sporów dotyczących praw autorskich, TKD może, na własny koszt i na własny koszt
Albo dać KLIENTOWI prawo do dalszego korzystania z przedmiotu umowy, albo wymienić lub zmienić przedmiot umowy w taki sposób, aby naruszenie przestało istnieć lub było co najmniej mniej prawdopodobne. Takie środki w żaden sposób nie uprawniają KLIENTA do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec TKD.

§ 11 Gwarancja
1. TKD początkowo udziela gwarancji za wady towaru poprzez późniejsze udoskonalenie lub dostawę zastępczą, według własnego uznania. Po uzgodnieniu z TKD KLIENT musi dać TKD niezbędny na to czas i możliwość, w przeciwnym razie TKD jest zwolniony z gwarancji. Tylko w nagłych przypadkach zagrażających bezpieczeństwu pracy lub w celu zapobieżenia nieproporcjonalnie dużym uszkodzeniom, o czym należy niezwłocznie poinformować TKD, KLIENT ma prawo do samodzielnego usunięcia wady lub zlecenia jej usunięcia przez osobę trzecią oraz zwrotu niezbędnych kosztów przez TKD na to żądanie.
2. Jeżeli świadczenie uzupełniające się nie powiedzie, ZAMAWIAJĄCY może według własnego uznania żądać obniżenia płatności (umorzenia) lub odstąpienia od umowy (odstąpienia). W przypadku tylko nieznacznego naruszenia umowy, w szczególności w przypadku tylko nieznacznych wad, KLIENTOWI nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
3. Jeżeli KLIENT wystąpi z roszczeniem regresowym wobec TKD po tym, jak sam KLIENT został pozwany przez swojego klienta z powodu spornych wad, przepisy §§ 445a, 478 BGB stosuje się bez ograniczeń do egzekwowania prawa na rzecz KLIENT, niezależnie od tego, czy na końcu łańcucha dostaw znajduje się konsument czy przedsiębiorca. Oprócz kosztów części zamiennej lub naprawy wadliwego elementu, TKD ponosi również koszty montażu i demontażu oraz transportu i likwidacji kosztów wynikających z naprawy dostawy zastępczej – o ile reklamacja jest usprawiedliwiony. Roszczenie dotyczące kosztów demontażu i montażu wg. § 439 ust. 3 zdanie 1 BGB, TKD jest wykluczone, jeśli KLIENT zainstalował wadliwy przedmiot samodzielnie lub zlecił go osobie trzeciej, mając świadomość wady. To samo dotyczy sytuacji, gdy KLIENT nie wiedział o wadzie przed lub w trakcie montażu z powodu rażącego niedbalstwa. W takim przypadku KLIENT może dochodzić praw z tytułu wady tylko wtedy, gdy i o ile TKD podstępnie zataił wadę lub przejął gwarancję jakości wadliwego przedmiotu. W każdym przypadku TKD ma prawo do wyboru, czy przeprowadzić demontaż i montaż oraz usunięcie, czy też zamiast tego zwrócić uzasadnione wydatki, chyba że KLIENT może dochodzić pierwszeństwa uzasadnionego interesu polegającego na samodzielnym przeprowadzeniu demontażu i montażu lub zleceniu go. przez kogoś innego do wykonania przez zatrudnionych przez niego wykonawców.
4. Dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi przez KLIENTA wymaga należytego wykonania zgodnie z pkt. § 377 Obowiązki związane z badaniem i powiadomieniem przez HGB. KLIENT musi niezwłocznie, nie później niż 1 tydzień po otrzymaniu towaru, skontrolować dostarczone przedmioty pod kątem odchyleń ilościowych, uszkodzeń transportowych i wad. Egzamin obejmuje również test funkcjonalny. Ewentualne stwierdzone wady należy zgłosić TKD na piśmie w ciągu kolejnego tygodnia.
5. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia wad płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO mogą zostać wstrzymane tylko w zakresie pozostającym w rozsądnej proporcji do zaistniałych wad rzeczowych.
6. Jeżeli KLIENT wybierze odstąpienie od umowy z powodu wady prawnej i/lub materialnej po nieudanym wykonaniu, nie przysługują mu żadne dodatkowe roszczenia odszkodowawcze z tytułu wady. Jeżeli KLIENT wybierze odszkodowanie po nieudanym spełnieniu świadczenia, towary pozostają przy nim, jeśli jest to dla niego uzasadnione. Odszkodowanie ogranicza się wówczas do różnicy między ceną zakupu a wartością wadliwego przedmiotu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy TKD w sposób nieuczciwy spowodował naruszenie umowy.
7. Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy/odbioru towaru/usługi. Okres gwarancji wynosi 2 ½ roku na wady obiektów, które były użytkowane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały, że budynek jest wadliwy. Wraz z dostawą zastępczą okres gwarancyjny rozpoczyna się od nowa tylko dla części, które były przedmiotem dostawy zastępczej. Terminy te nie obowiązują, o ile przepisy prawa wg. §§ 438 ust. 1 nr 2 oraz 634a ust. 1 nr 2 BGB przewiduje dłuższe terminy, a także w przypadku umyślnego działania ze strony TKD, oszukańczego zatajenia wad i nieprzestrzegania dana gwarancja jakości. W przypadku roszczeń gwarancyjnych, które są dochodzone w przypadku regresu w łańcuchu dostaw (§ 445a BGB), zastosowanie mają wyłącznie przepisy przedawnienia określone w § 445b BGB.
8. Co do zasady za jakość towaru uważa się wyłącznie szczegółowy opis produktu producenta, na którym opiera się umowa. Oświadczenia publiczne, promocje lub reklamy producenta lub osób trzecich nie stanowią żadnych informacji umownych dotyczących jakości towarów. Informacja o średnicy i wadze towaru jest niewiążąca; Odchylenia do +/- 20% nie stanowią wady. To samo dotyczy dostaw kabli z odchyleniami długości, które są dopuszczalne z tolerancją +/- 10%. To ostatnie nie ma jednak zastosowania w przypadku produkcji na stałe, w przypadku której ZAMAWIAJĄCY przed złożeniem zamówienia wyraźnie uzgodnił z TKD rodzaj i zakres zamówienia, w szczególności długości kabli. .
9. W przypadku otrzymania przez KLIENTA wadliwej instrukcji montażu, TKD jest zobowiązana do dostarczenia instrukcji montażu wolnej od wad i tylko wtedy, gdy wada w instrukcji montażu uniemożliwia prawidłowy montaż. W przypadku problemów z montażem, które mogą wynikać z nieodpowiednich instrukcji montażu, KLIENT musi skontaktować się telefonicznie z TKD, która będzie w stanie udzielić mu porady w zwykłych i znanych godzinach pracy.
10. Gwarancja TKD z wynikającymi z tego konsekwencjami, chyba że TKD ponosi winy. W takim przypadku obowiązek gwarancyjny dla TKD wygasa całkowicie, chyba że ZAMAWIAJĄCY udowodni, że zmiany, prace naprawcze i inne wyżej wymienione wpływy na przedmiot dostawy nie były przyczyną wady/uszkodzenia.
11. Co do zasady KLIENT nie otrzymuje od TKD żadnych gwarancji w sensie prawnym. Wszelkie gwarancje producentów zewnętrznych pozostają nienaruszone.
12. W zakresie zbywalności oraz faktycznej i prawnej gotowości operacyjnej, TKD gwarantuje korzystanie z dostawy i usługi na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, chyba że dostawa i usługa TKD są wyraźnie przewidziane w umowie w lub na innego kraju. W tym zakresie wyłącznie w gestii KLIENTA leży zapewnienie, że w przypadku zamierzonej dalszej dostawy lub użytkowania w krajach poza Republiką Federalną Niemiec, obowiązujące przepisy importowe, przepisy dotyczące embarga, przepisy dotyczące homologacji i wszystkie przepisy, których należy przestrzegać w celu wykorzystanie i działanie dostaw są spełnione. Dotyczy to również zgodności z wymaganiami operacyjnymi obowiązującymi w danym kraju (np. B. Napięcie i częstotliwość sieci energetycznej, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa itp.

§ 12 Miejsce wykonania i jurysdykcja
Miejscem wykonania dostaw i usług oraz miejscem jurysdykcji dla wszelkich zobowiązań i/lub sporów wynikających ze stosunku umownego jest Nettetal lub – według uznania TKD – lokalizacja lokalizacji TKD odpowiedzialnej za dostawę/usługę. TKD jest również uprawniona do pozwania w siedzibie KLIENTA lub w miejscu wykonania. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Językiem umowy jest język niemiecki.

§ 13 forma pisemna
Umowy zależne są skuteczne tylko wtedy, gdy mają formę pisemną. Zmiany i/lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również samego zrzeczenia się wymogu formy pisemnej.

§ 14 Klauzula salwatoryjna
1. Jeżeli postanowienie niniejszych warunków jest lub stanie się nieważne lub jeżeli warunki zawierają lukę, ważność prawna pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.
2. W miejsce bezskutecznego postanowienia stosuje się przepisy ustawowe. To samo dotyczy przypadku luki.

§ 1 Ważność warunków zakupu
1. Poniższe warunki zakupu mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy TKD a jej dostawcami, jeżeli dostawcą jest przedsiębiorca, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego. Obowiązują wyłącznie niniejsze warunki zakupu. Odmienne postanowienia, w szczególności warunki sprzedaży, dostawy i płatności dostawcy, mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostały potwierdzone pisemnie przez TKD.
2. Przy pierwszej dostawie na podstawie niniejszych warunków zakupu dostawca uznaje warunki w aktualnej wersji za uzgodnione dla wszystkich dalszych stosunków umownych, które obejmują sprzedaż lub dostawę rzeczy ruchomych lub świadczenie usług roboczych. Aktualną wersję Warunków zakupu można pobrać i wydrukować z Internetu pod adresem (www.tkd-kabel.de).
3. Indywidualne umowy z dostawcą (np. umowy ramowe, terminarzowe lub umowy dostaw) mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami zakupu. O ile nie ma bardziej szczegółowych przepisów, uzupełniają je niniejsze warunki zakupu. Pisemna umowa lub pisemne potwierdzenie TKD decyduje o treści zmian umowy, uzupełnień lub ustnych uzgodnień pomocniczych.

§ 2 Zawarcie umowy
1. Zamówienia TKD telefonicznie, pisemnie lub w formie tekstowej (np. fax, e-mail, online, EDI itp.). Liczy się tylko treść zamówienia. Dostawca musi potwierdzić zamówienie na piśmie w ciągu 3 dni od daty zamówienia. W przypadku zastosowania krótszych terminów dostawy, termin potwierdzenia ulega skróceniu do połowy okresu dostawy. Po wygaśnięciu tego okresu TKD ma prawo do anulowania zamówienia (zamówień). Roszczenia dostawcy na podstawie skutecznego odwołania są wykluczone.
2. TKD ma prawo żądać zmian w przedmiocie dostawy nawet po zawarciu umowy.
3. Dostawca może wystawiać umowy podwykonawstwa wyłącznie za pisemną zgodą TKD. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo dostawca musi również umownie przenieść istniejące zobowiązania umowne wobec TKD na podwykonawcę, jeśli ponosi on odpowiedzialność. Ponadto dostawca musi umownie zobowiązać podwykonawcę do przestrzegania wszystkich przepisów prawa podczas wykonywania umowy o podwykonawstwo, w szczególności obowiązku zapłaty minimalnego wynagrodzenia swoim pracownikom, co podwykonawca musi udowodnić TKD na żądanie. Dostawca musi również zobowiązać podwykonawcę do umownie przeniesienia przyjętych zobowiązań umownych na swoich własnych podwykonawców w takim samym zakresie. W przypadku wniesienia roszczeń wobec TKD z powodu naruszenia prawa przez podwykonawcę, dostawca jest zobowiązany do zwolnienia TKD z tych roszczeń. Dotyczy to w szczególności przypadku uzasadnionego roszczenia wobec TKD na podstawie § 13 MiLoG i. w związku z § 14 AEntG. Dostawca ponosi ryzyko zakupu, chyba że uzgodniono inaczej.

§ 3 Ceny, Płatność
1. Uzgodnione ceny zawierają wszystkie koszty pakowania (bębny kablowe, pudła kartonowe, opakowania zewnętrzne, osłony ochronne itp.), cięcia kabli, transport do wskazanego miejsca odbioru lub użytkowania, formalności celno-cełowych oraz ewentualny podatek od sprzedaży które mogą powstać w przypadku wątpliwości. Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnych cen, ceny wymagane przez dostawcę muszą być wcześniej zgłoszone TKD do zatwierdzenia.
2. Faktury należy przesyłać w dwóch egzemplarzach ze wszystkimi powiązanymi danymi i identyfikacją podatku obrotowego po dostawie.
3. TKD płaci w ciągu 30 dni od otrzymania towaru i faktury z 3% rabatem od kwoty faktury brutto lub w ciągu 45 dni netto.
4. W przypadku przyjęcia wcześniejszych dostaw terminem płatności jest pierwotnie uzgodniony termin dostawy.
5. W przypadku niekompletnej lub wadliwej dostawy TKD ma prawo wstrzymać płatność w całości lub w części do czasu prawidłowej realizacji. Dostawcy przysługuje prawo zatrzymania i potrącenia wierzytelności TKD tylko w przypadku wierzytelności, które zostały uznane przez TKD lub zostały prawnie stwierdzone lub są już gotowe do rozstrzygnięcia.

§ 4 Terminy i okresy dostaw / obowiązek staranności / zastrzeżenie własności

1. Uzgodnione terminy i terminy dostaw są wiążące. Ten i poniższe przepisy w § 4 mają również zastosowanie lub mają zastosowanie do powiadomień (dokładny czas dostawy) przez dostawcę. Odbiór towaru w TKD lub w uzgodnionym miejscu wykonania – w przypadku wątpliwości ustalanym przez TKD – zalicza się do zgodności.
2. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania TKD na piśmie w przypadku zaistnienia lub ujawnienia się okoliczności wskazujących na niemożność dotrzymania uzgodnionych terminów dostaw.
3. W przypadku niedotrzymania przez dostawcę terminów i terminów dostaw z przyczyn leżących w jego sferze ryzyka, TKD ma prawo odstąpić od umowy i/lub żądać odszkodowania bez dalszego zawiadomienia o zwłoce lub wyznaczania okresu karencji.
4. Jeżeli dostawca nie dotrzymuje terminów dostaw z przyczyn, za które wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności, strony umowy zobowiązują się do dostosowania umowy w dobrej wierze, aby odzwierciedlić zmienione okoliczności. TKD jest jednak zwolniona z obowiązku przyjęcia zamówionej dostawy i jest uprawniona do odstąpienia od umowy, jeżeli dostawa nie jest już ekonomicznie opłacalna dla TKD z powodu upływu czasu.
5. Dostawy częściowe są dopuszczalne tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie.
6. Zastrzeżenie własności nie zostało uzgodnione.
7. Przedmioty (kable, komponenty, opakowania, surowce itp.) przekazane dostawcy przez TKD do przerobu i innej realizacji zamówienia pozostają własnością TKD. Dostawca dokonuje przetwarzania na rzecz TKD, dzięki czemu TKD jest producentem w rozumieniu § 950 niemieckiego Kodeksu Cywilnego. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia przedmioty zostaną połączone lub zmieszane z innymi przedmiotami będącymi własnością osób trzecich, TKD nabywa współwłasność tak powstałych nowych produktów w wysokości udziału we własności odpowiadającej wartości komponentów dostarczanych przez TKD w stosunku do innych przetworzonych lub zmieszanych komponentów. Dostawca zobowiązuje się do starannego obchodzenia się z mieniem TKD oraz do ubezpieczenia go od utraty i uszkodzenia. Przeniesienie własności TKD następuje wyłącznie w celu wykonania umowy. Dostawca nie jest uprawniony do odsprzedaży, zastawiania, dzierżawy, użyczania lub innego rozporządzania towarami na niekorzyść TKD.

§ 5 Przejście ryzyka / Opakowanie / Ubezpieczenie
1. Dostawa musi być zawsze realizowana na wolne miejsce zamieszkania i jest na ryzyko dostawcy do czasu kompletnej dostawy do uzgodnionego w umowie punktu odbioru lub użytkowania. W razie wątpliwości są to pomosty przeładunkowe ustawione na towary przychodzące w TKD. Nawet po zawarciu umowy TKD ma prawo wskazać dostawcy inne miejsce odbioru lub użytkowania, pod warunkiem, że dostawca nie poniesie żadnych niedogodności (dodatkowych kosztów itp.) lub TKD zobowiązuje się zrekompensować dostawcy tę wadę. Jeżeli TKD podejmuje się dostawy, to jednak transport odbywa się na ryzyko dostawcy.
2. Dostawca musi zapakować dostarczane przedmioty wyłącznie w opakowania przyjazne dla środowiska w sposób zapobiegający uszkodzeniom podczas transportu. Ponadto dostawca musi przestrzegać przepisów pakowania dotyczących dostawy do TKD. Ponadto zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia w sprawie opakowań. Jeśli tak się nie stanie, TKD może odrzucić dostarczony towar lub zlecić jego przepakowanie zgodnie z umową na koszt dostawcy.
3. Dostawa kabli na wypożyczonych bębnach jest dozwolona tylko wtedy, gdy TKD wyraziła na to pisemną zgodę.
4. Dostawca ubezpiecza dostawę od utraty i uszkodzenia na własny koszt
uszkodzenia podczas transportu i na żądanie dostarczy TKD dowód ubezpieczenia.

Sekcja 6 Powiadomienia o wadach
1. a) TKD bada dostarczone produkty w terminie jednego tygodnia od dostarczenia towaru. Jeżeli funkcję i brak wad dostarczonego produktu można określić tylko bez nadmiernego wysiłku podczas jego montażu, uruchomienia, dalszej obróbki i/lub odbioru gotowego produktu – również przez klienta końcowego – kontrola może odbyć się również w późniejszym terminie. tych okazji.
b) Jeżeli pomiędzy dostawcą a TKD została zawarta specjalna umowa o zapewnieniu jakości, obowiązek sprawdzenia ogranicza się do uszkodzeń transportowych, sprawdzenia tożsamości i ilości opakowań lub bębnów kablowych. To samo dotyczy sytuacji, gdy dostawca jest certyfikowany zgodnie z ISO 9000 i nast., reklamował się z tym certyfikatem i nie poinformował TKD na piśmie w ciągu tygodnia od zawarcia umowy, że znaczenie to nie powinno być powiązane z certyfikacja.
2. Wszelkie wykryte wady należy zgłaszać w ciągu pięciu dni roboczych.
3. Dostawca zrzeka się sprzeciwu wobec spóźnionych dochodzeń i/lub reklamacji, pod warunkiem, że TKD wywiąże się ze swoich zobowiązań zgodnie z powyższymi paragrafami 1 do 2. spełnił wymagania.

§ 7 Gwarancja / Gwarancja
1. Dostawca gwarantuje, że wszystkie dostawy / usługi są zgodne ze stanem techniki, są zgodne z odpowiednimi krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi przepisami prawnymi oraz przepisami i wytycznymi władz, stowarzyszeń zawodowych i stowarzyszeń branżowych (np. CE, VDE, UL / CSA, EAC itp.). Obowiązuje to niezależnie od tego, czy są one wyraźnie lub w pełni wymienione w dokumentach umowy. Dostawca gwarantuje również zgodność środowiskową dostarczanych produktów i materiałów opakowaniowych. W przeciwnym razie dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody, w tym szkody następcze. TKD ma prawo żądać od dostawcy nieodpłatnego przedstawienia świadectw jakości na pozycje dostawy.
2. a) Ponadto dostawca, o ile poniżej nie uzgodniono inaczej, udziela gwarancji w przypadku wad materiałowych i prawnych – w tym błędnych i krótkich dostaw, nieprawidłowego montażu, wadliwego montażu, instrukcji obsługi lub obsługi, a także ponosi odpowiedzialność za inne naruszenia obowiązków zgodnie z przepisami ustawowymi.
b) W ramach gwarancji dostawca odpowiada za ustaloną jakość w momencie przeniesienia ryzyka. Jako uzgodnienia dotyczące jakości obowiązują opisy produktów od TKD lub od producenta/dostawcy. Dostawca gwarantuje również, że zamówione kable mają co najmniej uzgodnioną długość i są dostarczane w jednym kawałku.
c) § 442 ust. 1 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego zostaje zniesione, tak że prawo do wady nadal istnieje, nawet jeśli TKD nie wiedziała o wadzie w momencie zawierania umowy z powodu rażącego niedbalstwa.
3. a) W związku z tym, że klienci TKD żądają również rękojmi wykraczającej poza ustawowe okresy rękojmi, okres rękojmi na dostarczony towar wynosi dwa lata po stwierdzeniu przez TKD wady, nie dłużej jednak niż 3 lata po przekazaniu ryzyko lub w przypadku świadczenia Prac wykonywanych przez dostawcę od momentu odbioru.
b) W przypadku zamontowania w produktach TKD elementów dostawy w niezmienionej formie, okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą uruchomienia produktów przez użytkownika końcowego. Upływa jednak nie później niż trzy lata po dostarczeniu towaru do TKD lub, w przypadku usług robót, po przyjęciu usługi przez TKD.
c) Jeżeli dostawca jest winien TKD budowę budynku lub dzieła, których powodzenie polega na świadczeniu w tym celu usług planowania lub monitoringu, okres gwarancji wynosi pięć lat po odbiorze dzieła lub usługi planowania i monitoringu. Przedłużony okres gwarancyjny dotyczy również dostaw rzeczy, które były używane do budowy zgodnie z ich normalnym użytkowaniem, z zastrzeżeniem, że bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie dostawy rzeczy.
d) TKD posiada nieograniczone uprawnienia regresowe wg. Artykuły 445a i następne lub 474 i następne niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) mają zastosowanie, jeżeli klienci TKD zgłaszają roszczenia gwarancyjne z tytułu wady przedmiotu dostawy, za którą odpowiedzialny jest dostawca. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy na końcu łańcucha dostaw znajduje się konsument czy firma (§§ 445a ust. 3, 445b ust. 3, 478 ust. 3 BGB).
4. W przypadku wystąpienia wad materiałowych w dostawach w okresie gwarancyjnym, dostawca jest zobowiązany do świadczenia uzupełniającego, w postaci naprawy lub wymiany elementu wolnego od wad, według uznania TKD. Roszczenia TKD o odszkodowanie lub rekompensatę za zmarnowane wydatki pozostają nienaruszone. Dostawca ponosi wszystkie koszty personelu i materiałów, montażu i demontażu, utylizacji, transportu, zwiększonego wysiłku testowego, który wykracza poza zwykły zakres kontroli przychodzących towarów, wycofania i ścigania sądowego itp., wymaganych do wykonania uzupełniającego, dostawy zastępczej lub naprawy. W przypadku dostawy zastępczej przez dostawcę, obowiązki gwarancyjne dotyczące nowo dostarczonych części rozpoczynają się od nowa zgodnie z powyższymi postanowieniami.
5. Jeżeli roszczenie TKD o wykonanie uzupełniające nie zostanie spełnione w rozsądnym terminie, uważa się, że wykonanie uzupełniające nie powiodło się, a TKD jest uprawniona do samodzielnego usunięcia wady lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko dostawcy, bez odpowiedzialności dostawcy za wady materiałowe, które w inny sposób mogą mieć wpływ.
6. Dostawca ponosi koszty i ryzyko zwrotu wadliwych przedmiotów dostawy.

§ 8 Odpowiedzialność za Produkt
1. Dostawca jest zobowiązany do naprawienia szkody TKD poniesionej na skutek wady przedmiotu dostawy. W przypadku wniesienia roszczenia wobec TKD zgodnie z postanowieniami krajowych lub zagranicznych przepisów o odpowiedzialności za produkt z tytułu wadliwości towaru, której podstawą są wady towaru dostarczonego przez dostawcę, dostawca jest zobowiązany do zwolnienia TKD z wszelkich roszczeń które można prześledzić wstecz do wady dostarczonych części. Oprócz wypłat odszkodowania na rzecz osób trzecich, obowiązek dostawcy do wypłaty odszkodowania obejmuje również koszty obrony prawnej, koszty wycofania, koszty instalacji i usunięcia, koszty utylizacji oraz wydatki administracyjne i inne poniesione przez TKD w celu usunięcia szkody.
2. Dostawca jest zobowiązany do wykupienia i utrzymania na własny koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt, które również – o ile i w zakresie, w jakim może być objęte ubezpieczeniem – obejmuje również ryzyko wycofania produktu z rynku oraz do przedstawienia TKD dowodu posiadania ochrony ubezpieczeniowej przedstawiając kopię polisy ubezpieczeniowej na żądanie. Ochrona ubezpieczeniowa ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt musi zostać rozszerzona na cały świat i musi odpowiadać co najmniej odpowiednim maksymalnym limitom odpowiedzialności niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt pod względem zakresu i czasu trwania, przy czym wystarczająca jest kwota 10 mln EUR na roszczenie do sumy ubezpieczenia.

§ 9 Poufność / Modele / Narzędzia / Ochrona danych
1. Dostawca zobowiązany jest do zachowania poufności zawarcia umowy.
Wszystkie szczegóły handlowe i techniczne oraz procedury operacyjne, które poznał w związku z relacjami biznesowymi z TKD, należy zachować w tajemnicy jako tajemnice handlowe, o ile nie stały się powszechnie znane. Dostawca musi umownie nałożyć na swoich pracowników, podwykonawców lub innych agentów obowiązek zachowania poufności, który ma zastosowanie również po rozwiązaniu umowy do maksymalnie 5 lat od ujawnienia tajemnicy handlowej.
2. W przypadku uzgodnionej umownie dostawy produktów objętych umową do odbiorców końcowych (np. bezpośrednio na plac budowy), dostawca musi wywiązać się z takich samych obowiązków staranności, jakie przejął wobec TKD. W produkcji i dostawie produktów specyficznych dla klienta, w szczególności z wykorzystaniem know-how i specyfikacji TKD, dostawca nie może konkurować z TKD poprzez dostarczanie kabli bezpośrednio klientom kontraktowym TKD. Niezależnie od wynikających z tego roszczeń o zabezpieczenie lub usunięcie, dostawca jest w inny sposób zobowiązany wobec TKD do naprawienia szkody poniesionej w wyniku naruszenia umowy.
3. Przedmioty takie jak narzędzia, formy, urządzenia, modele, matryce, szablony, próbki i inne środki produkcji udostępnione dostawcy przez TKD pozostają własnością TKD. Jeżeli w/w przedmioty są produkowane na rzecz TKD, z chwilą ich powstania lub wytworzenia stają się własnością TKD, przy czym dostawca pełni rolę pośrednika w obrocie nieruchomościami. To samo dotyczy konstrukcji, mieszanin, rysunków, metod analizy i komunikowanych procedur. Wyżej wymienione przedmioty, dokumenty i procedury mogą być udostępniane osobom trzecim lub udostępniane w jakikolwiek inny sposób wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą TKD. Warunkiem wyrażenia zgody jest powiadomienie o zamierzonym użyciu i odbiorcy.
4. Dostawca jest zobowiązany do używania narzędzi będących własnością TKD wyłącznie do produkcji towarów zamówionych przez TKD oraz do ubezpieczenia ich na własny koszt od szkód spowodowanych przez ogień, wodę i kradzież. Musi na własny koszt przeprowadzić niezbędne prace konserwacyjne i kontrolne na narzędziach.
5. Dostawca jest świadomy, że TKD będzie przechowywać jego dane osobowe na nośnikach danych. W TKD odbywa się to wyłącznie w celu wykonania umowy dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

§ 10 praw majątkowych
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia praw majątkowych i/lub wniosków o prawa majątkowe w przypadku użytkowania przedmiotów dostawy zgodnie z umową.
2. W przypadku wniesienia roszczeń wobec TKD lub jej klientów przez osoby trzecie, TKD zwolni ich na żądanie z wszelkich roszczeń wynikających z korzystania z tych praw majątkowych. Obowiązek zabezpieczenia dostawcy dotyczy wszystkich wydatków poniesionych przez TKD lub jej klientów w związku z roszczeniami osób trzecich. Obejmuje to w szczególności koszty obrony prawnej i zastępstwa procesowego oraz wszelkie koszty niezbędnego zakupu zastępczego.
3. Dostawca nie jest zobowiązany do odszkodowania, jeżeli przedmioty dostawy zostały wykonane według projektów, mieszanek, rysunków, modeli lub innych równoważnych opisów lub informacji dostarczonych przez TKD bez wiedzy o prawach własności osób trzecich. Nie dotyczy to przypadku rażącego niedbalstwa niewiedzy ze strony dostawcy. Jeżeli dostawca zgodnie z ust. 3 nie ponosi odpowiedzialności, TKD zwolni go z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich.
4. Dostawca powiadomi nas pisemnie o wykorzystaniu opublikowanych, własnych niepublikowanych lub licencjonowanych praw majątkowych osób trzecich lub wniosków o prawa majątkowe najpóźniej przed zakończeniem negocjacji umowy. Dostawca nie ma żadnych dodatkowych roszczeń odszkodowawczych z tytułu wykorzystania własnych lub osób trzecich praw majątkowych lub zastosowań praw majątkowych poprzez wykorzystanie dostarczonych części.
5. Termin przedawnienia roszczeń wobec dostawcy, o którym mowa w § 10 wynosi 10 lat, liczonych od zawarcia umowy.
6. Jeżeli dostawca i TKD osiągną w wyniku wspólnych działań rozwojowych (np. w zakresie produktów na zamówienie) rezultaty, które mogą być z powodzeniem objęte wnioskiem o prawo własności, strony przed złożeniem wniosku o prawo własności uzgodnią, co do kto jest wnioskodawcą i w zakresie praw własności technicznej jest wskazany jako wynalazca. Dostawca w żadnym wypadku nie będzie składał własnych wniosków dotyczących praw własności z wyłączeniem TKD. Niezależnie od tego TKD ma przynajmniej prawo do nieograniczonego przestrzennie i czasowo prawa do wspólnego korzystania bezpłatnie, nawet po zakończeniu stosunku dostaw.

§ 11 Przepisy bezpieczeństwa
1. W przypadku swoich dostaw dostawca musi przestrzegać uznanych zasad techniki, przepisów bezpieczeństwa oraz uzgodnionych danych technicznych lub wartości granicznych, które odpowiadają stanowi techniki lub wykraczają poza ten stan. W szczególności należy przestrzegać norm DIN, EN, ISO, LMBG, VDE, Reach VO, RoHS VO (2011/65 UE), dyrektyw WE (np. dyrektywy maszynowej WE) i innych istotnych przepisów.
2. Dostawca zobowiązuje się do używania wyłącznie materiałów, które są zgodne z obowiązującymi ustawowymi wymaganiami i przepisami bezpieczeństwa, w szczególności dla substancji zastrzeżonych, toksycznych i niebezpiecznych. To samo dotyczy przepisów ochronnych na rzecz środowiska oraz przepisów związanych z elektrycznością i polami elektromagnetycznymi. Zobowiązanie obejmuje wszystkie obowiązujące przepisy obowiązujące na całym świecie.
3. Jeżeli produkty dostawcy nie odpowiadają tym wymienionym w pkt 1 do 2. wymagań, TKD jest uprawniona do odstąpienia od umowy. Istniejące roszczenia odszkodowawcze pozostają nienaruszone.
4. O wszelkich zamierzonych zmianach w przedmiocie dostawy należy poinformować TKD. Wymagają pisemnej zgody TKD.

§ 12 Jakość i dokumentacja
1. Zakres dostawy obejmuje nieodpłatnie dokumentację dotyczącą wyrobu i/lub techniczną, deklarację zgodności oraz inne dokumenty wymagane dla zamawianego przedmiotu lub jego użytkowania (np. instrukcje montażu i obsługi, instrukcje dotyczące towaru i bezpieczeństwa itp. .) oraz certyfikaty i niezbędne certyfikaty Identyfikacja części (marki, identyfikacja producenta, identyfikacja zamówienia, numer artykułu, identyfikacja serii itp.) i/lub ich opakowania. Dostawca musi również podać wagi jednostkowe i wymiary części, które mają być dostarczone w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku nowych produktów, które mają być dostarczone lub w przypadku odchyleń produktu, dostawca musi sporządzić raport z badania próbki wstępnej zgodnie z szablonem VDA i specyfikacjami TKD. Ponadto dostawca musi zawsze podać prawidłowe informacje o kraju i miejscu, w którym towar został wyprodukowany oraz o odpowiednich numerach taryf celnych.
2. Koszty deklaracji zgodności ponosi dostawca. Deklaracje zgodności oraz dokumenty, o których mowa w § 12 pkt 1 muszą być dostarczone w języku niemieckim niezwłocznie na żądanie TKD.
3. Niezależnie od tego dostawca musi stale sprawdzać jakość dostarczanych pozycji. Musi niezwłocznie powiadomić TKD o wszelkich możliwych ulepszeniach. Dotyczy to w szczególności komponentów istotnych dla bezpieczeństwa. Dostawca jest zobowiązany do sprawdzenia projektu pod kątem wykonalności i przeprowadzenia kontroli wiarygodności. Musi niezwłocznie poinformować TKD o rozpoznawalnych błędach w specyfikacjach i przewidywalnych komplikacjach.
4. a) Jeżeli w zamówieniu określone są minimalne i/lub maksymalne wartości parametrów, w żadnym obszarze przedmiotu obrabianego lub produktu nie wolno przekraczać podanych wartości maksymalnych, a określone wartości minimalne muszą nie mogą być podcinane w żadnym przypadku ani w żadnym momencie. O ile nie zawarto w tej sprawie odrębnych uzgodnień, dopuszczalne są krótkie i długie długości maksymalnie 5%, zwłaszcza w odniesieniu do długości dostarczonych kabli. Nie dotyczy to jednak tzw. towarów pierścieniowych, dla których zamawiane są dokładnie przycięte odcinki, które następnie dostawca musi dostarczyć w zamówionej długości ciągłej. To samo dotyczy przypadku produkcji ustalonej na podstawie umowy.
b) Należy to zapewnić i udokumentować za pomocą odpowiednich metod testowych i pomiarowych.
c) TKD może zażądać ujawnienia wyników tego przeglądu w dowolnym momencie i na piśmie bez dodatkowych kosztów.
5. Jeżeli rodzaj i zakres badań oraz sprzęt i metody badań nie zostały jednoznacznie uzgodnione pomiędzy dostawcą a TKD, TKD chętnie omówi badania z dostawcą w zakresie jego wiedzy, doświadczenia i możliwości na żądanie dostawcy w celu znalezienia niezbędnego do ustalenia stanu technologii testowania. Niezależnie od tego rodzaj i zakres badania muszą przynajmniej odpowiadać aktualnemu stanowi techniki.
6. Dostawca musi poddać części związane z bezpieczeństwem kontroli, która musi być udokumentowana. Musi sporządzić specjalne zapisy dotyczące tego, kiedy, jak i przez kogo przesyłki zostały sprawdzone pod kątem tych właściwości. Dotyczy to również wyników testów. Części związane z bezpieczeństwem, które są oznaczone jako takie w dokumentacji produktu lub dokumentacji technicznej lub na podstawie odrębnych uzgodnień, lub których znaczenie dla bezpieczeństwa jest oczywiste, podlegają badaniu. Dokumenty testowe należy przechowywać przez 10 lat i na żądanie bezpłatnie przedstawić TKD. Dostawca musi zobowiązać poddostawców w tym samym zakresie pisemną umową w zakresie możliwości prawnych.
7. W przypadku, gdy organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo produkcji, oznakowanie produkcji, przepisy dotyczące spalin itp. wymagają wglądu w proces produkcyjny i dokumenty badań TKD w celu weryfikacji określonych wymagań, dostawca oświadcza TKD, że jest skłonny udzielić TKD tych samych praw w jego towarzystwie i udzielać rozsądnego wsparcia.

§ 13 Rewizja
1. TKD ma prawo do samodzielnego przeprowadzenia audytu dostawcy lub zlecenia go wybranemu przez siebie ekspertowi. Obejmuje to przegląd działań dostawcy, zapewnienie jakości i systemów środowiskowych oraz późniejszą ocenę. Zdobyta tutaj wiedza służy jako podstawa do kolejnych zamówień oraz do wewnętrznej klasyfikacji firmy (ratingu) przez TKD.
2. a) TKD jest uprawniona do przeprowadzania notyfikowanych kontroli bieżącej działalności gospodarczej dostawcy w celu monitorowania środków zapewnienia jakości.
b) Jeżeli w przeszłości wystąpiły problemy z jakością, TKD ma również prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli w celu monitorowania
środki zapewnienia jakości. TKD nie przysługuje to prawo, jeżeli ostatnia reklamacja dotycząca środków zapewnienia jakości dostawcy była ponad rok temu lub w dwóch kolejnych niezapowiedzianych kontrolach nie stwierdzono żadnych wad.
c) TKD ma prawo wglądu do dokumentów dostawcy, o ile może wykazać uzasadniony prawnie uzasadniony interes. Taki uzasadniony interes istnieje w szczególności wtedy, gdy można zdobyć wiedzę pozwalającą na ocenę konieczności i zakresu wycofania.

§ 14 Postanowienia ogólne
1. W przypadku zaprzestania dokonywania płatności przez dostawcę, w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do jego majątku, złożenia lub wszczęcia sądowego lub pozasądowego postępowania układowego, TKD przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części umowy. To samo dotyczy sytuacji, gdy dostawca jest kupowany lub jest w większości kontrolowany przez firmę, która bezpośrednio konkuruje z TKD.
2. a) Bezskuteczność poszczególnych klauzul nie wpływa na skuteczność pozostałych.
b) Postanowienia nieskuteczne zostają zastąpione przepisami ustawowymi. To samo dotyczy przypadku luki.
3. a) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.
b) Językiem umowy, proceduralnym i sądowym jest język niemiecki.
4. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
5. Miejscem wykonania dostaw i usług oraz miejscem jurysdykcji dla wszelkich zobowiązań i/lub sporów wynikających ze stosunku umownego jest Nettetal lub – według uznania TKD – lokalizacja TKD odpowiedzialnej za dostawę/usługę. TKD może również według własnego uznania pozwać dostawcę w jego siedzibie lub w miejscu świadczenia usługi.