Odcisk palca TKD

Nasz Kodeks Postępowania.

Konflikt interesów

Unikamy konfliktów interesów, które powstają, gdy prywatne lub osobiste interesy danej osoby konkurują lub są sprzeczne (lub nawet sprawiają wrażenie, że konkurują lub są sprzeczne) z interesami naszej firmy.

Ochrona danych osobowych

Szanujemy integralność osób, z którymi współpracujemy i przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do uzasadnionych celów biznesowych.

Własność intelektualna i bezpieczeństwo informacji

Chronimy nasze prawa własności intelektualnej – nasze patenty, projekty, prawa autorskie, technologie, oprogramowanie, kody źródłowe, metody, prawa autorskie i know-how firmy.

Równe szanse

Wierzymy w dynamiczne i zróżnicowane środowisko zawodowe i w naszych działaniach nie dyskryminujemy nikogo ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie narodowe lub etniczne, wiek, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Uczciwa konkurencja

Zapewniamy najwyższe możliwe standardy, aby promować i wspierać praktyki biznesowe mające na celu uczciwą konkurencję.

Korupcja

Nasze relacje opierają się na uczciwości, zaufaniu i dążeniu do wspólnego dobra. Korupcja niszczy te relacje, dlatego działamy przeciwko korupcji – we wszystkich jej formach.

Prezenty, rozrywka i gościnność

Jesteśmy w stanie podejmować słuszne decyzje i przyjmować prezenty i zaproszenia na imprezy rozrywkowe tylko wtedy, gdy są one rozsądne, proporcjonalne i składane w dobrej wierze.

Świadomość ekologiczna

Promujemy zrównoważony rozwój i świadomość ekologiczną na wszystkich poziomach, stosując się do wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, korupcji i finansowaniu terroryzmu.

Prawa człowieka

Robimy wszystko, aby wspierać i szanować uznane na całym świecie prawa człowieka. Nie chcemy być zaangażowani w okoliczności, które naruszają godność osoby ludzkiej.

Informacje poufne

Zabraniamy wykorzystywania i ujawniania wszelkich istotnych, niepublicznych informacji o naszej organizacji lub innych firmach w celu wykorzystania ich na rynkach finansowych.

Sponsoring

Sponsorujemy wydarzenia sportowe, kulturalne i inne działania społeczne

w sposób przejrzysty. Nie wpływamy na program danej imprezy.

Zasady ekonomiczne

Wspieramy zasady wolnego rynku i uczciwej konkurencji oraz działamy zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Oszustwo i sprzeniewierzenie aktywów

 

Nie akceptujemy oszustw, zarówno tych popełnianych wobec nas, jak i wobec naszych klientów, dostawców czy partnerów.

Odkryj nasze

podstawowe wartości

Odkryj nasze podstawowe wartości